Användarvillkor och dataskydd

Tjänsten toimintakykyarvio.fi förvaltas av Valteri center för lärande och kompetens. Tjänsten har utvecklats i samband med projektet Tervareitti som finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet med bedömning av funktionsförmågan är att stödja lärandet och skolgången. Med hjälp av bedömningen fås tilläggsinformation om elevens funktionsförmåga. Beskrivningen av funktionsförmågan, som sammanställs genom yrkesövergripande samarbete, synliggör de styrkor och utmaningar som eleven har med tanke på sin funktionsförmåga och som påverkar skolgången och planeringen av den egna lärstigen i elevhandledningen. Beaktandet av elevens individuella utgångspunkter och funktionsförmåga inom olika kunskapsområden ökar kännedomen om eleven hos olika aktörer inom skolan och stödjer elevens egen självkännedom. Det yrkesövergripande samarbetet föder också en gemensam syn på funktionsförmågan, vilken även kan utnyttjas i de pedagogiska dokument som krävs enligt lag och i planeringen av stödet. Beskrivningen av funktionsförmågan som fås med hjälp av tjänsten kan användas som stöd för elevhandledningen på alla tre nivåer i trestegsstödet.

Samtycke

Upprättande av en bedömning av funktionsförmågan är frivilligt. För upprättande av en bedömning av funktionsförmågan begärs elevens och vårdnadshavarens samtycke. I bedömningen av funktionsförmågan deltar utöver eleven och vårdnadshavaren också andra aktörer som deltar i elevens vardag och känner till elevens funktionsförmåga, till exempel elevhandledaren, läraren och eventuella andra yrkesutbildade personer som är nämnad i samtycke formen.

Insamling av uppgifter

Bedömningen av funktionsförmågan verkställs av någon inom undervisningspersonalen, till exempel elevens handledare, speciallärare eller lärare. För inloggning i bedömningen av funktionsförmågan behövs ett användarnamn. När samtycke getts registrerar sig verkställaren av bedömningen av funktionsförmågan i tjänsten www.toimintakykyarvio.fi. Vid registrering till tjänsten godkänner användaren användarvillkoren och dataskyddet enligt detta dokument. Tjänstens administratör kan lägga till och ta bort användare från tjänsten och se registrerade användares e-postadresser. När användaren har valt eleven och hens vårdnadshavare samt de yrkesutbildade personer som ska delta i bedömningen av elevens funktionsförmåga, skickar hen en länk till bedömningen till bedömarnas e-postadress. Bedömningen av funktionsförmågan fylls i via webbadressen som skickas via e-post. Webbadressen går direkt till bedömningen av funktionsförmågan för eleven i fråga. Via tjänsten skickas inga personuppgifter. Identifikationsuppgifter om eleven ska inte heller nedtecknas i bedömningen. De som svarar på bedömningen har inte tillgång till de andra deltagarnas bedömningar. Beskrivningen av funktionsförmågan består av bedömningar gjorda av eleven, hens vårdnadshavare och medverkande yrkesutbildade personer. Den sammanställda beskrivningen av funktionsförmågan syns endast för den som verkställt bedömningen av funktionsförmågan. De andra användarna har inte tillgång till den. Verkställaren av bedömningen av funktionsförmågan får ett e-postmeddelande när övriga medverkande har bedömt elevens funktionsförmåga. Verkställaren får en beskrivning av funktionsförmågan som sammanställts av alla medverkandes bedömningar. Verkställaren kan skriva ut och spara beskrivningen av funktionsförmågan som tjänsten sammanställt i sin egen skolas register. Eleven och vårdnadshavaren har rätt till insyn i beskrivningen av elevens funktionsförmågan. Verkställaren kan radera beskrivningen av funktionsförmågan från sitt eget konto. Systemet raderar bedömningen av funktionsförmågan efter 4 år, ifall bedömningen inte redan raderats av verkställaren. För att säkerställa informationssäkerheten har systemunderhållet separerats i noder och enkätdata förvaras på en separat MySQL-server som endast kan kommas åt från systemets intranät. Elevinformationen är anonym och endast verkställaren som skickar enkäten vet, vilken elev den aktuella enkäten gäller. E-postadresserna sparas inte i databasen och således kan man inte heller via dem dra slutsatser om personen som bedömningen gäller.

Sekretess och utlämnande av bedömningsinformation

Dokument som kan skrivas ut och lagras i tjänsten är sekretessbelagda och uppgifterna i dem kan endast ges till lärare som undervisar eleven i fråga och andra personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter. De får information i den omfattning som deras arbetsuppgifter kräver. Elevernas personuppgifter ska skyddas så att utomstående inte kommer åt dem. Enligt 40 § mom. 4 i lagen om grundläggande utbildning, ska, om en elev som är under 18 år övergår till undervisning, verksamhet eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar, den tidigare utbildningsanordnaren lämna uppgifter som är nödvändiga för ordnande av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. Motsvarande uppgifter kan också lämnas ut på den nya utbildningsanordnarens begäran. Således krävs inte vårdnadshavarens samtycke för utlämnande av nödvändiga uppgifter. Den som lämnar uppgifterna överlägger vilka uppgifter som är nödvändiga. Med vårdnadshavarens samtycke kan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut i större omfattning. Dokument som fås ur tjänsten och som innehåller information om funktionsförmågan kan överföras till den mottagande läroanstalten när studierna inleds för att möjliggöra tillräckliga stödåtgärder efter grundskolan. För detta krävs elevens och vårdnadshavarens samtycke. Uppgifterna ska behandlas konfidentiellt. Verkställaren av bedömningen av funktionsförmågan ser till att den sammanställda beskrivningen av funktionsförmågan registreras i enlighet med läroanstaltens registreringsprocedur och att dokumenten förvaras i låsta skåp i enlighet med skolans praxis. Datasystemen skyddas med användarnamn och lösenord. Sekretessbelagda dokument hanteras och förvaras noggrant och utplånas på ett sådant sätt att de inte hamnar i händerna på personer som inte har rätt att ta del av innehållet i dem.

Dataskyddsbeskrivningen finns att läsa på Valteris webbplats: https://www.valteri.fi/toimintakykyarvio-fi-tietosuojaseloste/


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä