Käyttöehdot ja tietosuoja

Toimintakykyarvio.fi -palvelua hallinnoi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Palvelu on kehitetty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tervareitti-hanketta. Toimintakykyarvion tekemisen tarkoitus on tukea oppimista ja koulunkäyntiä. Arvion avulla saadaan lisätietoa oppilaan toimintakyvystä. Moniammatillisesti koottu toimintakyvyn kuvaus tuo näkyväksi oppilaan toimintakyvyn vahvuudet ja haasteet, joilla on vaikutusta koulunkäyntiin ja oman opintopolun suunnitteluun oppilaanohjauksessa. Yksilöllisten lähtökohtien ja toimintakyvyn huomioiminen eri osaamisalueilla lisää koulun toimijoiden oppilaantuntemusta sekä tukee oppilaan omaa itsetuntemusta. Moniammatillisessa yhteistyössä syntyy yhteinen näkemys toimintakyvystä, jota voidaan hyödyntää myös lain edellyttämissä pedagogisissa asiakirjoissa ja tuen suunnittelussa. Palvelun avulla saatavaa toimintakyvyn kuvausta voidaan käyttää oppilaanohjauksen tukena kolmitasoisen tuen kaikilla tasoilla.

Suostumus

Toimintakykyarvion tekeminen on vapaaehtoista. Toimintakyvyn arvion tekemiseen on pyydettävä alaikäisen oppilaan huoltajalta suostumus. Toimintakyvyn arviointiin osallistuvat oppilaan ja huoltajan lisäksi arjessa mukana olevat oppilaan toimintakyvyn tuntevat toimijat suostumuslomakkeen mukaisesti, kuten oppilaanohjaaja, opettaja ja mahdolliset muut ammattihenkilöt.

Tietojen kerääminen

Toimintakykyarvion toimeenpanee joku koulun opetushenkilöstöstä, esimerkiksi opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja tai ohjaaja. Toimintakykyarvioon kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen. Suostumuksen saatuaan toimintakykyarvion toimeenpanija, rekisteröityy www.toimintakykyarvio.fi -palveluun. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy tässä asiakirjassa kuvatut käyttöehdot ja tietosuojan.

Palvelun hallinnoija pystyy lisäämään ja poistamaan käyttäjiä palvelusta sekä näkemään rekisteröityneiden käyttäjien sähköpostiosoitteet. Valittuaan oppilaan ja huoltajan lisäksi ne ammattihenkilöt, jotka osallistuvat oppilaan toimintakyvyn arviointiin, hän lähettää palvelimelta arvioijien sähköpostiin linkin arvion tekemiseksi. Toimintakykyarvion täyttäminen tapahtuu sähköpostiin saapuvan internetosoitteen kautta. Internetosoite ohjaa suoraan kyseessä olevan oppilaan toimintakykyarvioon. Palvelun kautta ei tule lähettää henkilötietoja. Myöskään arviointiin ei tule kirjata mitään oppilasta koskevia tunnistetietoja. Arvioon vastaajalla ei ole pääsyä muiden arvioon osallistuvien arvioihin.

Toimintakyvyn kuvaus koostuu oppilaan, huoltajan sekä toimintakyvyn arviointiin osallistuvien ammattihenkilöiden arvioista. Koottu toimintakyvyn kuvaus näkyy vain toimintakykyarvion toimeenpanijan käyttäjätunnukselle ja muilla käyttäjille ei ole niihin pääsyä. Toimintakykyarvion toimeenpanija saa omaan sähköpostiin tiedon muiden arvioitua oppilaan toimintakykyä. Kirjautumalla palvelimelle toimeenpanija saa kaikista arviointiin osallistuneista kootun toimintakyvyn kuvauksen. Toimeenpanijalla on mahdollisuus tulostaa ja tallentaa palvelun koostama toimintakyvyn kuvaus oman koulunsa rekisteriin. Oppilaalla ja huoltajilla on tiedonsaantioikeus oppilaasta tehtyyn toimintakyvyn kuvaukseen.Toimeenpanija voi poistaa toimintakyvyn kuvauksen omalta tililtään. Järjestelmä poistaa toimintakykyarvion 4 vuoden kuluttua arvion luomisesta, mikäli arviota ei ole poistettu toimeenpanijan toimesta.

Tietoturvan varmistamiseksi järjestelmän ylläpito on eriytetty solmukkeisiin ja kyselydata säilytetään erillisellä MySQL -palvelimella, johon on pääsy vain järjestelmän sisäverkosta. Oppilastieto on anonyymiä ja vain kyselyn lähettävä toimeenpanija tietää, ketä kyseinen arvio koskee. Sähköpostiosoitteita ei tallenneta tietokantaan, eli sähköpostiosoitteiden kautta ei voi tehdä johtopäätöksiä, siitä kenen arvioinnista on kyse.

Salassapito ja arviointitietojen luovuttaminen

Palvelusta tulostettavat ja tallennettavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, ja niihin sisältyviä tietoja voivat saada vain kyseistä oppilasta opettavat opettajat ja muut tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt. He voivat saada tietoja siinä laajuudessa kuin he työtehtävissään tarvitsevat. Oppilaiden henkilötiedot tulee suojata niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.

Perusopetuslain 40 §:n 4 momentin mukaisesti alle 18-vuotiaan oppilaan siirtyessä toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän järjestämään opetukseen, toimintaan tai koulutukseen, tulee aikaisemman opetuksen järjestäjän toimittaa oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Näin ollen välttämättömien tietojen luovutus ei edellytä huoltajan suostumusta. Tietojen luovuttaja harkitsee, mitkä tiedot ovat välttämättömiä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa laajemmin huoltajan suostumuksella. Palvelusta saatavat, toimintakykytietoa sisältävät asiakirjat voidaan siirtää vastaanottavaan oppilaitokseen opintojen alkaessa, peruskoulun jälkeen riittävien tukitoimien mahdollistamiseksi oppilaan ja huoltajan suostumuksella. Tietoja tulee käsitellä luottamuksellisesti.

Toimintakykyarvion toimeenpanija huolehtii, että koottu toimintakyvyn kuvaus kirjataan oppilaitoksen kirjaamiskäytänteen mukaisesti ja asiakirjat säilytetään lukituissa kaapeissa oppilaitoksen käytänteiden mukaisesti. Tietojärjestelmät suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Salassa pidettäviä asiakirjoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti ja ne hävitetään niin, etteivät ne joudu sellaisten käsiin, joilla ei ole oikeutta saada niiden sisällöstä tietoa.

Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.valteri.fi/toimintakykyarvio-fi-tietosuojaseloste/


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä