Instruktioner → Sammanställning

Sammanställning av bedömningen av funktionsförmågan

Att sammanställa uppgifter om funktionsförmåga är ett bra sätt att föra in elevens styrkor och stödbehov, liksom respondenternas olika åsikter, i en gemensam diskussion. Sammanställningen kan användas som grund för handledningsdiskussionen och den kan också kompletteras med observationer som framkommit under diskussionen.

  1. Under flikarna "Styrkor och utmaningar", "Funktionsförmåga 0-4", "Funktionsförmåga J/N" och "Konflikter" väljs de viktigaste frågorna för elevens funktionsförmåga ut för sammanfattningen.

  2. För markören till den mening du vill lägga till och klicka på "Lägg till fråga" för att lägga till den i sammanfattningen.

  3. Välj det avsnitt ("Styrkor", "Stödbehov" eller "Olika åsikter") där du vill lägga till frågan och klicka på "Lägg till i avsnittet". Programmet talar om för dig om du redan har lagt till den valda meningen i sammanfattningen. 


Sammanställd vy
I den sammanställda vyn kan du granska de viktigaste styrkorna för funktionsförmågan, stödbehoven och de olika vyer som du har valt. Du kan redigera sammanfattningen ytterligare genom att lägga till fraser från olika vyer eller ta bort fraser. Om du vill ta bort en mening, för du markören över meningen och klickar för att ta bort meningen. 

Tryck på "Byt ordning på frågorna/de olika synpunkterna" eller dra raden med musen för att flytta meningen till önskad position. Klicka sedan på "Spara uppdaterad ordning" för att spara ändringarna.

Öppna textfält
Efter varje avsnitt (styrkor, stödbehov och olika åsikter) följer ett öppet textfält. I textfältet kan du skriva in ytterligare observationer om elevens framsteg i skolan, fördelarna med olika hjälpmedel, andra beteendeförändringar och planera eventuellt nödvändigt stöd.

I det öppna textfältet under "Andra frågor som togs upp under diskussionen" kan du anteckna alla frågor som togs upp under diskussionen som är relevanta för stöd för lärande och skolgång samt kan ha en inverkan på elevens funktionsförmåga.

Styrkor
Översikten av styrkor är ett bra sätt att granska elevens styrkor i handledningssamtalet. På grunval av den information som uppgetts i formuläret lyfts elevens fem starkaste förmågor/sidor fram.

Att lägga på minnet
De texter och kommentarer som lagts till i  de tomma fälten i sammanställningen sparas inte. Dessa kan endast ses i en nerladdad PDF- eller Excel-fil.

Vid slutet av diskussionen ska du anteckna vilka personer som deltagit i diskussionen samt tid och plats.


Copyright © 2023 Valteri, Tervaväylä