Välkommen till tjänsten Toimintakykyarvio.fi!

Funktionsförmåga innebär elevens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar att klara av vardagliga sysslor hemma, i skolan, på fritiden och i hobbyer. Elevens funktionsförmåga påverkas av hens hälsotillstånd samt omgivningens positiva och negativa inverkan.

Toimintakykyarvio.fi är en av Valteri center för lärande och kompetens skapad webbaserad tjänst som ger en omfattande översikt och bedömning av funktionsförmågan. Bedömningen grundar sig på den internationella ICF-klassifikationen funktionsförmåga, funktionshinder och hälsa (International Classification of Functioning, Disability and Health). Grubblar du över utmaningar som berör elevens skolgång? Bekanta dig då med tjänsten Screening av skolgångsförmågan. Screening av skolgångsförmågan är en låg tröskel screeningtjänst som är avsedd som hjälpmedel i situationer där man är orolig för elevens skolgång.

Är du orolig över barnets eller den ungas funktionsförmåga? 

Syftet med tjänsten Toimintakykyarvio.fi är att utreda hur eleven, vårdnadshavaren och de yrkesutbildade personerna som vardagligen arbetar med eleven ser på elevens funktionsförmåga. Åsikterna från de personer som deltar i elevens vardag hjälper eleven att identifiera sina egna styrkor och stödbehov tydligare.

Bedömningen av funktionsförmågan skildrar de aspekter av funktionsförmågan som anknyter till inlärning, skolgång, växelverkan, välbefinnande och framtidsplaner. Bedömningen av funktionsförmågan ökar diskussionen mellan skolan och vårdnadshavarna och skapar en gemensam syn på elevens funktionsförmåga. Dessutom finns det också möjlighet att välja ytterligare avsnitt för att utöka bedömningen av funktionsförmågan. Verktyget sammanställer automatiskt olika vyer om funktionsförmågan.

Tjänsten toimintakykyarvio.fi har uppdaterats 7.6.2021. Du kommer åt tidigare gjorda bedömningar via följande länk: https://vanha.toimintakykyarvio.fi

Hur och när görs en bedömning av funktionsförmågan?

Bedömningen av funktionsförmågan lämpar sig för alla elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen särskilt i övergångsskeden. Vid behov kan bedömningen också göras vid andra tidpunkter. Genom att jämföra bedömningarna blir förändringarna i funktionsförmågan synliga. Informationen om funktionsförmågan kan med vårdnadshavarnas samtycke också överföras till en läroanstalt på andra stadiet för att tillräckligt stöd ska finnas tillgängligt från och med början av skolgången. 

Informationen från bedömningen av funktionsförmågan kan användas som stöd för att ordna lärandet och tillhörande stöd samt elevhandledning och till exempel för att utarbeta pedagogiska dokument. En sammanställning av de faktorer som lyfts fram görs upp som grund för den gemensamma diskussionen och för bedömningen av stödbehovet. När uppgifterna i bedömningen av funktionsförmågan har sammanställts blir det lättare att ställa upp mål och planera lärostigen. 


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä