FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Toimintakyvyn kuvaus ja oppimisen tuki

Toimintakyky tarkoittaa oppilaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Oppilaan toimintakykyyn vaikuttavat hänen terveydentilansa sekä ympäristön myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Toimintakykyarvio pohjautuu kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitukseen (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Toimintakyvyn kuvauksen avulla saadaan selville oppilaan, huoltajan ja oppilaan arjessa toimivien ammattihenkilöiden yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä. Toimintakyvyn kuvaaminen lisää keskustelua oppilaan, huoltajien ja koulun välillä. Arkeen kuuluvien ihmisten näkemys auttaa oppilasta tunnistamaan oman toimintakykynsä vahvuudet ja tuen tarpeet selvemmin.

Miten toimintakykyarvio.fi -palvelu toimii?

Oppilas, huoltajat ja ammattihenkilöt arvioivat yhdessä oppilaan toimintakykyä verkkopohjaisella arviointityökalulla nykytilanteen perusteella. Toimintakykyarvio kuvaa muun muassa oppimiseen, koulunkäyntiin, vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin liittyviä toimintakyvyn asioita. Lisäksi on mahdollisuus valita täydentäviä osioita laajentamaan toimintakyvyn kuvausta.

Toimintakykyarvion luoja (esimerkiksi ohjaaja tai opettaja) aloittaa tulostamalla www.toimintakykyarvio.fi -sivustolta ”Suostumus toimintakyvyn arviointiin” –lomakkeen huoltajan ja oppilaan allekirjoitusta varten. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, toimintakykyarvion luoja kirjautuu palveluun, luo uuden toimintakykyarvion ja valitsee oppilaan ikätasoa ja toimintakykyä vastaavan kysymyspaketin sekä oppilaan toimintakyvyn kannalta merkitykselliset osa-alueet. Tämän jälkeen hän lähettää toimintakykyarviot vastaajille eli oppilaalle, huoltajille ja oppilaan toimintakyvyn parhaiten tunteville ammattihenkilöille. Vastaamiseen menee aikaa toimintakykyarvion laajuudesta riippuen 15 - 60 minuuttia.

Toimintakykyarvio kokoaa vastauksista automaattisesti erilaisia näkymiä toimintakyvystä. Oppilaan sekä hänen lähiympäristönsä arvioista saadaan näin laaja-alainen ja monipuolinen näkemys oppilaan toimintakyvystä, sen vahvuuksista ja haasteista. Esille nousevista asioista laaditaan kooste yhteisen keskustelun pohjaksi ja tuen tarpeen arvioimiseksi. Oppilaan arkeen kuuluvien aikuisten näkemys auttaa oppilasta tunnistamaan omat toimintakykynsä vahvuudet ja tuen tarpeet selvemmin. Havainnot eri toimintaympäristöissä tuovat kuvaukseen laaja-alaisuutta.

Toimintakykyarvion ja yhteisen keskustelun avulla voidaan luoda suuntaviivoja jatkoa varten. Toimintakykyarviosta saatavaa tietoa voidaan käyttää oppimisen ja siihen liittyvän tuen järjestämisen, oppilaanohjauksen sekä esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena. Kun toimintakykytieto on koottu, tavoitteiden asettaminen ja opintopolun suunnittelu helpottuvat.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä