FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Toimintakykyarvion luominen tiivistetysti

Toimintakykyarvion luominen on helppoa. Vastaamiseen menee aikaa toimintakykyarvion laajuudesta riippuen 15-60 minuuttia. Toimintakykyarvion tekemisestä on hyvä keskustella ja sopia koulun sisällä. Keskustelua voi käydä myös oppilaan muun verkoston kanssa. Toimintakykyarvion tekemiseen on pyydettävä huoltajilta lupa. Tulosta "Suostumus toimintakyvyn arviointiin" -lomake tästä.

 1. Luo tunnus tästä ja aktivoi se sähköpostiin tulevan vahvistusviestin kautta. Tarkista myös roskapostikansio.

 2. Kirjaudu sisään tästä.

 3. Klikkaa Luo uusi toimintakykyarvio.

 4. Luo toimintakykyarviolle anonyymi tunniste ja kirjaa itsellesi ylös, kenen toimintakykyarvio on kyseessä.

 5. Kirjoita lyhyt kuvausviesti, joka näkyy vastauslomakkeissa.

 6. Valitse oppilaan toimintakyvyn kannalta olennaiset osa-alueet. Tässä vaiheessa voit tarkastella osa-alueiden kysymyksiä.

 7. Lähetä toimintakykyarvio oppilaalle sekä hänen arkeensa osallistuville henkilöille. Voit myöhemmin lähettää arvioon lisäkutsuja luodun toimintakykyarvion Tiedot -välilehdeltä.

 8. Pääset tarkastelemaan toimintakyvyn kuvausnäkymiä, kun joku vastaajista on saanut osuutensa valmiiksi.

 9. Voit jakaa arvion käytettäväksi toiselle käyttäjälle Tiedot -välilehdeltä.

 10. Voit tulostaa tai tallentaa toimintakyvyn kuvauksen eri näkymiä tarpeen mukaan, esimerkiksi HOJKS -keskustelun pohjaksi.

 11. Poimi koosteeseen eri näkymistä keskeisimpiä toimintakyvyn vahvuuksia, tuen tarpeita tai vastaajien erilaisia näkemyksiä. Koostetta voi käyttää pohjana ohjauskeskustelussa ja täydentää keskustelun lomassa. Koosteen tyhjiin kenttiin lisätyt tekstit ja kommentit eivät tallennu. Ne ovat nähtävissä vain ladatussa pdf-tiedostossa.

Jos olet tehnyt oppilaalle jo aikaisemmin toimintakykyarvion voit halutessasi Tiedot-välilehdeltä:

 1. Kopioida oppilaan aikaisemman kysymyspaketin uuden arvion pohjaksi.

 2. Muokata oppilaalle kopioimaasi pohjaa nykyhetkeen sopivaksi.

 3. Vertailla uutta arviota oppilaalle aikaisemmin tehtyyn arvioon.Kun haluat tietää tarkemmin toimintakykyarvion luomisesta

Toimintakykyarvion tekemiseen on aina pyydettävä lupa oppilaan huoltajilta. Suostumuslomakkeen toimintakyvyn arviointiin ja tiedonsiirtoon voit tulostaa tästä (tai etusivulta) huoltajan ja oppilaan allekirjoitusta varten. Voit tutustua myös Toimintakykyarvio.fi -palvelun Käyttöehtoihin ja tietosuojaan etusivulta. Kun lupa-asiat ovat kunnossa voi toimintakykyarvio.fi -palvelun käyttö alkaa.

 1. Rekisteröidy palveluun luomalla tunnus tästä (tai etusivulta) ja aktivoi tunnus sähköpostiisi tulevasta vahvistusviestistä. Tarkista myös roskapostikansio.

 2. Kirjaudu sisään palveluun tästä (tai etusivulta).

 3. Klikkaa palvelun etusivulla Luo uusi toimintakykyarvio.

 4. Valitse oppilaan ikään ja toimintakykyyn sopiva kysymyspaketti. Ikä ja luokka-aste ei välttämättä aina määrittele valittavaa kysymyspakettia. Kysymysten muoto ja määrä vaihtelevat eri kysymyspakettien välillä. Kysymyspakettivaihtoehtoja ovat Esi-ja alkuopetus, 3.-6. -luokka, Yläkoulu- ja lisäopetus sekä Mukautettu. Mukautettu -kysymyspaketissa oppilaan kysymykset ovat helpotettuja, määrää on supistettu ja niihin voi vastata kuvien tuella ikätasosta riippumatta.

 5. Luo uudelle toimintakykyarviolle anonyymi tunniste ja kirjaa se itsellesi ylös. Tunnisteesta ei saa käydä ulkopuolisille ilmi kenestä oppilaasta on kyse, jotta palvelu on tietoturvallinen käyttää.

 6. Kirjoita tunnisteen alapuolelle lyhyt kuvaus toimintakykyarviosta. Kuvaus näkyy sekä vastauslomakkeen että sähköpostikutsun alussa. Kuvauksessa voit kertoa lyhyesti toimintakykyarviosta ja antaa ohjeita vastaamiseen. Voit esimerkiksi ohjeistaa, että lisätietoja kirjoittaessa ei tule käyttää oppilaan nimeä.

 7. Valitse toimintakykyarvioon oppilaan toimintakyvyn kannalta olennaiset osa-alueet. Kysymyspakettia luotaessa oppilaan tuntemus auttaa valitsemaan oppilaan toimintakyvyn kannalta keskeiset ja merkitykselliset osa-alueet. Oppilaan kysymyspaketista ei tarvitse valita kaikkia osa-alueita, vaan vain oppilaan toimintakyvyn kannalta keskeiset osa-alueet. Harkitse mikä on sopiva määrä, jotta kysymyspaketti ei ole liian kapea tai liian laaja. Sen tulee kuvata oppilaan toimintakykyä riittävästi.

  Voit valita kysymyspakettiin suositeltavat osa-alueet ja täydentää niitä tarvittaessa valinnaisilla osioilla. Suositeltavia osa-alueita ovat Minä, Minä ja muut, Oppiminen ja koulunkäynti, Arjen taidot ja yläkoululaisille Tulevaisuuden suunnittelu. Valinnaisia täydentäviä osioita ovat Käyttäytyminen, Psyykkinen hyvinvointi, Lukeminen ja Kirjoittaminen, Laskeminen, Kommunikointi, Motoriset taidot ja liikkuminen sekä Aistitoiminnot. Osa-alueet Lukeminen ja kirjoittaminen sekä Matematiikka on jaettu kahteen eri taitotasoon: Taitotaso A (alkeistaidot/esiopetus - 2.lk) ja Taitotaso B (perustaso - alakoulu/yläkoulu). Valitse oppilaan taitotasoon parhaiten sopiva paketti.

  Jokaisen osa-alueen alla olevasta Näytä kysymykset -painikkeesta voidaan tarkastella alueeseen kuuluvia kysymyksiä. Jokaisessa osa-alueessa on määritelty erikseen poisjätettävien kysymysten maksimimäärä. Jäljellä jäävillä kysymyksillä taataan riittävän laaja näkemys kyseessä olevaan osa-alueeseen. Kysymys voidaan poistaa napsauttamalla kysymyksen kohdalta ruudussa oleva merkki pois.

 8. Mieti, ketkä ovat oppilaan arjen kannalta tärkeitä henkilöitä. Harkitse tarkoin, kuinka laajalle joukolle arviopyyntö on tarpeen lähettää. Kirjoita valittujen henkilöiden sähköpostiosoitteet sekä saateviesti. Saateviestiin kannattaa kirjoittaa toive vastausten palautusajankohdasta sekä liittää lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Huomioi, ettet myöhemmin näe kenelle olet viestin lähettänyt. Kirjaa itsellesi ylös, mikä on vastaanottajan rooli ja sähköpostiosoite.

 9. Lähetä kutsu toimintakyvyn arviointiin oppilaalle, huoltajille sekä oppilaan toimintakyvyn parhaiten tunteville ammattihenkilöille. Voit myöhemmin lähettää lisäkutsuja toimintakykyarvion Tiedot -välilehdeltä. Mikäli vastaaja ei ole saanut lähettämääsi arviointipyyntöä voit kopioida Tiedot -välilehdeltä vastauslinkin ja lähettää sen hänelle uudelleen sähköpostissa. Tässä vaiheessa kysely on hyödyllistä jakaa toisen käyttäjän, esimerkiksi työparin kanssa.

 10. Toimintakykyarvioon vastaaminen tapahtuu sähköpostilinkkiä klikkaamalla. Kyselyyn voi vastata valitsemalla kyselyn etusivulta tavallisen tai pelkistetyn vastauslomakkeen Vaihda pelkistettyyn vastauslomakkeeseen -painikkeesta.

 11. Toimintakyvyn näkymiä pääset tarkastelemaan heti, kun joku vastaajista on saanut oman osuutensa valmiiksi. Toimintakyvyn kuvauksen eri näkymiä voi tarpeen mukaan tulostaa esimerkiksi HOJKS -keskustelun pohjaksi.

 12. Kokoa toimintakyvyn kuvauksesta kooste hyödyntäen Kooste -välilehteä. Toimintakyvyn kuvauksen näkymistä valitaan keskeiset kohdat, jotka lisätään koosteeseen. Koosteeseen toimintakykyarvion luoja voi poimia muista näkymistä merkityksellisiä tietoja toimintakyvystä kuten vahvuuksia, tuen tarpeita ja erilaisia näkemyksiä.

 13. Keskustele toimintakyvyn kuvauksesta yhdessä oppilaan, hänen huoltajiensa ja läheisten ammattilaisten kanssa. Keskustelun tueksi toimintakykyarvioista saadaan erilaisia näkymiä kuvaamaan toimintakykyä. Keskeisimmät asiat keskustelusta voi viedä koosteeseen. Kun merkitykselliset asiat (vahvuudet ja tuen tarpeet) on saatu näkyväksi, on tärkeää yhteisen keskustelun kautta luoda suuntaviivoja jatkoa varten. Koosteen avoimiin kenttiin kirjataan keskustelussa esille tulleita asioita.

 14. Voit hyödyntää toimintakyvyn koostetta HOJKS -asiakirjojen, muiden pedagogisten asiakirjojen ja tiedonsiirron yhteydessä. Mitä paremmin toimintakyvyn kuvaus tulee osaksi arkea ja tavoitteita sen paremmin se tukee oppilasta.

Toimintakykyarvio samalle oppilaalle

Jos oppilaalle on luotu jo aikaisemmin toimintakykyarvio ja toimintakykyä halutaan tarkastella uudelleen, voidaan hyödyntää kyseessä olevan oppilaan aikaisempaa kysymyspakettia. Aikaisempi kysymyspaketti valitaan Tiedot –näkymästä Lisäominaisuudet -painikkeen alta kohdasta Kopioi uudeksi arvioksi. Voit muokata kopioitua arviota Muokkaa arviota -painikkeen kautta, joka löytyy myös Tiedot -näkymästä. Voit myös vaihtaa tai lisätä osa-alueita tai osioita. Muokkaa arviota löytyy Lisäominaisuudet -painikkeen vierestä.

Saman oppilaan toimintakyvyn kuvauksia voidaan verrata rinnakkain toimintakyvyn muutoksen havaitsemiseksi. Aikaisemman ja nykyisen arvion tuloksia voidaan vertailla valitsemalla Tiedot -näkymästä Lisäominaisuudet -painikkeen alta Vertaa edelliseen arvioon. Vertailua voit tarkastella näkymissä Vahvuudet ja haasteet, Toimintakyky (0 - 4), Toimintakyky (K / E) sekä Ristiriidat.

Toimintakyvyn kuvauksen näkymät

Toimintakykyarvio.fi -palvelu kokoaa automaattisesti erilaisia näkymiä toimintakyvystä. Oppilaan sekä hänen lähiympäristönsä arvioista saadaan näin laaja-alainen ja monipuolinen näkemys oppilaan toimintakyvystä, sen vahvuuksista ja haasteista sekä tuen tarpeista. Aloita oppilaan toimintakykyarvion vastausten tarkastelu klikkaamalla kyselyn tunnisteesta.

Vahvuuskatsaus
Vahvuuskatsaukseen valikoituu yhteisen näkemyksen pohjalta automaattisesti viisi vahvinta toimintakyvyn osa-aluetta. Näkymän vahvuuksia voi vaihtaa oppilaan toimintakykyä paremmin kuvaaviksi klikkaamalla Vaihda vahvuus. Vahvuuskatsauksen keskellä olevan kuvan voi myös vaihtaa.

Vahvuudet ja haasteet
Toimintakyvyn vahvuudet (keskiarvo 0 - 1,5) ja haasteet (keskiarvo 2 - 4) lasketaan vastaajien keskiarvoa käyttäen. Vahvuudet ja haasteet -näkymä järjestää toimintakyvyn vahvuudet ja haasteet osa-alueittain. Toimintakyky nähdään vahvuutena, kun oppilas suoriutuu toimista itsenäisesti tai tarvitsee suoriutuakseen vähän tukea tai apua (vastausten keskiarvo 0 - 1,5). Toimintakyvyssä voidaan ajatella olevan haastetta, kun yhteisen näkemyksen mukaisesti tukea tai apua tarvitaan jonkin verran, paljon tai oppilas ei pysty tähän (vastausten keskiarvo on 2 - 4).

Toimintakyky (0 – 4)
Näkymä tuo esiin yhteisen näkemyksen toimintakyvystä arviointiasteikolla 0 - 4. Yhteinen näkemys lasketaan vastaajien keskiarvoa käyttäen. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään arviointiasteikkoa 0 - 4, jossa määritellään tuen tarvetta kyseisessä tehtävässä tai toiminnassa. Tässä näkymässä näkyvät vapaan tekstikentän vastaukset.

Toimintakyky (K/E)
Näkymä tuo esiin toimintakyvyn, jota on kuvattu Kyllä / Ei -asteikolla. Tässä näkymässä näkyvät myös vapaan tekstikentän vastaukset.

Ristiriidat
Ristiriidat -näkymä nostaa esiin eri vastaajien selvästi toisistaan eroavat näkemykset toimintakyvystä. Eroavat näkemykset voivat johtua esimerkiksi siitä, että oppilaan toimintakyky vaihtelee eri toimintaympäristöissä tai tulkintaeroista.

Arviot
Arviot -näkymässä pääset tarkastelemaan yksittäisten vastaajien kuvauksia.

Kooste
Koosteeseen voi kirjata tavoitteita, tuen tarpeeseen liittyviä pedagogisia toimia ja keskustelussa esiin nousseita huomioita. Huomioi, että koosteeseen lisätyt tekstit eivät tallennu verkkoon, mutta sen voi tulostaa ja tallentaa omiin oppilasrekistereihin. Kooste on hyvä asiakirja tiedonsiirtoon esimerkiksi tulevaan oppilaitokseen lähetettäväksi huoltajan luvalla.

Tiedot
Tiedot -välilehdeltä löytyvät toimintakykyarviota koskevat tiedot, kuten valitut osa-alueet, joita toimintakykyarviolla on kuvattu sekä tieto siitä kenelle arvio on lähetetty. Tiedot -välilehdeltä voi lähettää lisää kutsuja toimintakyvyn arviointiin Lähetä lisää kutsuja -painikkeen alta sekä seurata vastausten etenemistä. Lisäominaisuudet -painikkeen alta voit jakaa arvion tiedot toiselle käyttäjälle, kopioida uudeksi arvioksi ja verrata edelliseen arvioon. Muokkaa arviota -painikkeesta voit muokata samalle oppilaalle kopioimaasi pohjaa paremmin soveltuvaksi esimerkiksi vaihtamalla kysymyspaketteja.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä