FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Hur du svarar på bedömningen av funktionsförmågan 

För att kunna svara på bedömningen av funktionsförmågan krävs ingen registrering i tjänsten.

Du får meddelandet Inbjudan till bedömning av funktionsförmågan till din e-post. I e-postmeddelandet ser du den anonyma koden och mer information om hur man svarar på bedömningen samt kontaktuppgifterna till den som skickat kallelsen. Du kan svara på enkäten genom att klicka på länken i meddelandet. Besvara enkäten genom att beskriva elevens funktionsförmåga utifrån din egen sakkunskap. På enkätens startsida kan du välja om du svarar på den förenklade eller den vanliga svarsblanketten. Eleven besvarar enkäten ensam eller tillsammans med en vuxen. I elevens enkät är det möjligt att lyssna på frågorna. När en vuxen handleder och hjälper eleven att svara kan hen stöda svarandet med nödvändiga metoder, till exempel Kesy-kort, metoden Talking Mats eller på annat sätt.

I övre högra hörnet på varje frågeruta finns en grå balk. Genom att föra kursorn över balken får du mer information om ämnet i fråga.

Om du inte har tillräckligt med information för att beskriva elevens funktionsförmåga på skalan 0–4, välj då modigt Kan eller vill inte svara. En del av frågorna besvaras med J/N (ja/nej) eller genom att svara i fritextfältet. I samband med varje fråga finns knappen Tilläggsuppgifter till frågan, via vilken du kan skriva in preciserande information om elevens funktionsförmåga i olika situationer och verksamhetsmiljöer samt observationer av fungerande stödmetoder. I en del av frågorna kan du välja knappen Behöver fysiskt stöd eller Behöver handledning eller övervakning för att precisera den information du ger. Observera att du i svaren inte ska använda identifierbar information om eleven, såsom namnet. I slutet av enkäten finns rutan Jag vill ännu säga något om elevens funktionsförmåga. Här kan du anteckna den väsentliga information om elevens funktionsförmåga som ännu inte kommit fram genom att du svarat på frågorna. Vid behov kan du välja Avsluta och spara som halvfärdig, och fortsätta svara senare via länken i din e-post. När enkäten är klar, klicka på knappen Skicka svaren. Observera att varje fråga ska besvaras för att du ska kunna skicka in svaren. Ditt svar sparas automatiskt i tjänsten.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä