FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Beskrivning av funktionsförmågan och stöd för lärandet

Funktionsförmåga innebär elevens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar att klara av vardagliga sysslor hemma, i skolan, på fritiden och i hobbyer. Elevens funktionsförmåga påverkas av hans eller hennes hälsotillstånd samt omgivningens positiva och negativa inverkan. Bedömningen av funktionsförmågan grundar sig på den internationella ICF-klassifikationen funktionsförmåga, funktionshinder och hälsa (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Hur fungerar bedömningen av funktionsförmågan?

Eleven, vårdnadshavarna och skolans elevhandledare/lärare bedömer gemensamt elevens funktionsförmåga med hjälp av ett nätbaserat bedömningsverktyg utifrån nuläget. Bedömningen av funktionsförmågan skildrar de aspekter av funktionsförmågan som anknyter till inlärning, skolgång, växelverkan, välbefinnande och framtidsplaner. Bedömningen av funktionsförmågan ökar diskussionen mellan skolan och vårdnadshavarna och skapar en gemensam syn på elevens funktionsförmåga.

Den som verkställer bedömningen av funktionsförmågan (t.ex. elevhandledaren eller läraren) börjar med att skriva ut blanketten ”Samtycke till bedömning av funktionsförmågan” på webbplatsen www.toimintakykyarvio.fi, så att vårdnadshavaren och eleven kan skriva under den. När tillståndsfrågorna är i sin ordning loggar den som verkställer bedömningen in i tjänsten, skapar en ny bedömning av funktionsförmågan och väljer de delområden som är väsentliga för eleven. Därefter skickar hen bedömningen av funktionsförmågan till informanterna, det vill säga till de personer som bäst känner till elevens funktionsförmåga. Beroende på hur omfattande bedömningen av funktionsförmågan är tar det 15–60 minuter att slutföra bedömningen.

Verktyget för funktionsförmågan sammanställer automatiskt olika vyer om funktionsförmågan. Bedömningen av eleven och hans eller hennes närmiljö ger således en bred och mångsidig översikt på elevens funktionsförmåga, styrkor och utmaningar. En sammanställning av de faktorer som lyfts fram görs upp som grund för den gemensamma diskussionen och för bedömningen av stödbehovet. Åsikterna från de vuxna som deltar i elevens vardag hjälper eleven att identifiera sina egna styrkor och stödbehov tydligare. Observationer i olika verksamhetsmiljöer ger beskrivningen ett brett innehåll.

Med hjälp av bedömningen av funktionsförmågan och gemensam diskussion kan man skapa riktlinjer för fortsättningen. Informationen från bedömningen av funktionsförmågan kan användas som stöd för att ordna lärandet och tillhörande stöd samt elevhandledning och till exempel för att utarbeta pedagogiska dokument. När informationen om funktionsförmågan har sammanställts blir det lättare att ställa upp mål och planera studievägen.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä