FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Hur du skapar en kortfattad bedömning av funktionsförmågan 

Det är enkelt att göra en bedömning av funktionsförmågan! Svarstiden är 15–60 minuter beroende på hur omfattande bedömningen av funktionsförmågan är. Det är bra att diskutera och komma överens om bedömningen av funktionsförmågan inom skolan. Diskussioner kan föras även med elevens övriga nätverk.

Kom ihåg att samla in e-postadresserna av dem som medverkar i bedömningen av elevens funktionsförmåga. För bedömning av funktionsförmågan krävs vårdnadshavarnas samtycke. Skriv ut blanketten "Samtycke för bedömning av funktionsförmågan" här.

 1. Registrera dig här och aktivera ditt användarnamn när du fått ett e-postmeddelande.

 2. Logga in här.

 3. Skapa en bedömning av funktionsförmågan.

 4. Namnge bedömningen av funktionsförmågan efter eget val, använd inga identifikationsuppgifter.

 5. Välj de delområden som är väsentliga för elevens funktionsförmåga.

 6. Skicka bedömningen av funktionsförmågan till eleven och de personer som är delaktiga i hens vardag. Du kan skicka ytterligare inbjudningar till bedömningen på sidan Sammanfattning i bedömningen av funktionsförmågan.

 7. Du kan granska beskrivningar av funktionsförmågan när någon gjort bedömningen.

 8. Du kan skriva ut eller spara beskrivningar av funktionsförmågan efter behov, till exempel att användas som underlag för IP-samtalet.

 9. Du kan välja att inkludera de viktigaste styrkorna i funktionsförmågan, stödbehoven eller olika uppfattningar hos informanterna i sammanställningen. Sammanställningen kan användas som underlag i handledningsdiskussionen och kompletteras under diskussionen.

 10. Text och kommentarer som har lagts till i de tomma fälten i sammanställningen sparas inte. De syns bara i den nedladdade PDF-filen.

 11. Du kan radera en bedömning av funktionsförmågan som du skapat från ditt användarkonto

Hur fungerar tjänsten toimintakykyarvio.fi?

Eleven, vårdnadshavarna och de yrkesutbildade personerna bedömer tillsammans elevens funktionsförmåga utifrån nuläget med hjälp av ett webbaserat bedömningsverktyg. Bedömningen av funktionsförmågan beskriver bland annat faktorer som gäller inlärning, skolgång, växelverkan och välbefinnande. Dessutom är det möjligt att välja kompletterande delar för att utvidga beskrivningen av funktionsförmågan.

Att skapa en ny bedömning av funktionsförmågan

Man ska alltid begära tillstånd av elevens vårdnadshavare för att göra en bedömning av funktionsförmågan. Du kan skriva ut samtyckesblanketten för bedömning av funktionsförmågan och dataöverföring här (eller på förstasidan) för vårdnadshavarens och elevens underskrift. Du kan också bekanta dig med Toimintakykyarvio.fi-tjänstens Användarvillkor och dataskydd  på förstasidan. När tillståndsärendena är i skick kan man inleda bedömningen av funktionsförmågan.

 1. Registrera dig i tjänsten genom att skapa inloggningsuppgifter här (eller på startsidan) och aktivera ditt konto via e-postmeddelandet du får.

 2. Logga in i tjänsten här (eller på startsidan).

 3. Klicka på Skapa ny bedömning av funktionsförmågan på tjänstens startsida.

 4. Välj ett frågepaket som passar elevens ålder och funktionsförmåga. Frågornas form och antal varierar mellan olika frågepaket.

 5. Skapa en anonym kod för den nya bedömningen av funktionsförmågan och skriv ner den. Det får inte framgå av koden vilken elev koden gäller. Det här är en försiktighetsåtgärd, tjänsten är säker att använda.

 6. Skriv en kort beskrivning av bedömningen av funktionsförmågan under koden. Beskrivningen syns både i början av svarsblanketten och i början av e-postinbjudan. I beskrivningen kan du i korthet berätta om bedömningen av funktionsförmågan och ge anvisningar för hur man ska svara, till exempel att elevens namn inte får användas när man anger ytterligare information.

 7. Välj de delområden som är väsentliga för elevens funktionsförmåga.

  Frågebatteriets rekommenderade delområden och valfria kompletterande delar

  När man skapar ett frågebatteri gör kännedom om eleven det lättare att välja de delområden som är centrala och viktiga med tanke på elevens funktionsförmåga. Ålder och klassnivå definierar inte nödvändigtvis alltid vilket frågebatteri som ska väljas. I elevens frågepaket behöver man inte välja alla delområden, utan endast de delområden som är centrala med tanke på elevens funktionsförmåga. Fundera på vilken mängd delområden som är tillräcklig för att frågebatteriet inte ska vara för snävt eller för omfattande, utan beskriver elevens funktionsförmåga i tillräcklig utsträckning.

  När man skapar frågebatteriet rekommenderas följande delområden: Jag, Jag och andra, Lärande och skolgång, Vardagsfärdigheter, samt för högstadieelever också Framtidsplanering. Dessa delområden ger en grundläggande insikt i elevens funktionsförmåga med anknytning till lärande och skolgång, det vill säga skolgångsförmåga. Genom att klicka på Visa frågor under varje delområde kan man granska de frågor som hör till området, och om man vill kan man också lämna bort en liten del av frågorna. I varje delområde fastställs det maximala antalet frågor som kan lämnas bort. Detta för att de återstående frågorna ska garantera en tillräcklig insyn i ärendet i fråga. Du kan ta bort en fråga genom att klicka på krysset i rutan vid frågan.

  Valfria kompletterande delar är Beteenden, Psykiskt välbefinnande, Läsning och skrivning, Räkning, Kommunikation, Motoriska färdigheter och rörelse samt Sinnesfunktioner. Bland dessa delområden kan man utöver de rekommenderade delområdena välja de punkter som i hög grad anknyter till elevens funktionsförmåga. I dessa avsnitt kan frågor utelämnas på samma sätt som i de rekommenderade delområdena. Delområdena Läsning och skrivning samt Matematik är indelade i två olika färdighetsnivåer. Om du vill kan du välja det paket som passar elevens färdighetsnivå bäst.

  • Kunskapsnivå A (förskoleundervisning – åk 2)
  • Kunskapsnivå B
 8. Fundera på vilka personer som är viktiga för elevens vardag. Fundera noga på hur stor grupp som behöver skickas en begäran om bedömning. Fyll i de valda personernas e-postadresser och ett följebrev. I följebrevet lönar det sig att bl.a. skriva en önskan om tidpunkten för inlämning av svaren och bifoga avsändarens namn och kontaktuppgifter. Observera att du inte senare kan se vem du har skickat meddelandet till. Anteckna alltså vid behov vem som är lärare 1, lärare 2 o.s.v.

 9. Skicka en inbjudan till bedömning av funktionsförmågan till eleven, vårdnadshavarna och de yrkesutbildade personer som bäst känner till elevens funktionsförmåga. Du kan senare skicka fler inbjudningar på sidan Uppgifter. Om den som ska fylla i bedömningen har raderat din begäran om bedömning kan du kopiera svarslänken på sidan Uppgifter och skicka den på nytt.

 10. Man kan svara på bedömningen av funktionsförmågan genom att klicka på e-postlänken. Du kan svara med hjälp av en bildförsedd enkät eller genom att välja det Förenklade frågeformuläret i övre delen av enkäten så att det går snabbare att besvara enkäten.

 11. Du kan granska Funktionsförmågans vyer så fort någon av respondenterna har slutfört sin del. De olika vyerna för beskrivningen av funktionsförmågan kan vid behov skrivas ut t.ex. som grund för IP-samtal.

 12. Sammanställ en sammanfattning av beskrivningen av funktionsförmågan med hjälp av vyn Sammandrag.

 13. Diskutera beskrivningen av funktionsförmågan tillsammans med eleven, vårdnadshavarna och de närstående yrkespersonerna. När viktiga faktorer (styrkor och stödbehov) har synliggjorts är det viktigt att skapa riktlinjer för fortsättningen genom en gemensam diskussion. I diskussionen kan till exempel de personer som deltagit i beskrivningen av funktionsförmågan delta. Som stöd för diskussionen kan man använda olika vyer från bedömningen för att beskriva funktionsförmågan. De viktigaste sakerna i diskussionen kan tas med i sammanställningen.

 14. Utnyttja sammanställningen av funktionsförmågan i samband med IP, andra pedagogiska dokument och dataöverföring. Ju mer beskrivningen av funktionsförmågan blir en del av vardagen och målen, desto bättre stöder den eleven.

Bedömning av funktionsförmågan för samma elev

Om man redan tidigare har skapat en bedömning av elevens funktionsförmåga och man vill granska funktionsförmågan på nytt kan man utnyttja elevens tidigare frågebatteri. Välj det tidigare frågebatteriet i vyn Uppgifter under Tilläggsegenskaper genom att klicka på Kopiera som ny bedömning. Om du vill kan du redigera den kopierade bedömningen genom at klicka på Redigera bedömningen som också finns under Uppgifter. Om du vill kan du byta eller lägga till delområden eller delar. Redigera bedömningen finns bredvid knappen Tilläggsegenskaper.

Beskrivningarna av samma elevs funktionsförmåga kan jämföras parallellt för att upptäcka förändringar i funktionsförmågan. Man kan jämföra resultaten från den tidigare och den nuvarande bedömningen genom att klicka på Jämför under Tilläggsegenskaperi vyn Uppgifter. Jämförelsen kan granskas i vyerna Styrkor och utmaningar, Funktionsförmåga (0–4), Funktionsförmåga (J/N) samt meningsskiljaktigheter.

Beskrivning av funktionsförmågan

Verktyget för bedömning av funktionsförmågan sammanställer automatiskt olika vyer om funktionsförmågan på basis av svaren. Bedömningen av eleven och hans eller hennes närmiljö ger således en bred och mångsidig översikt på elevens funktionsförmåga, styrkor och (utmaningar) stödbehov. När du börjar granska svaren på bedömningen av elevens funktionsförmåga ska du klicka på den kod som skapats för eleven för att öppna bedömningen. Då öppnas vyn Beskrivning av funktionsförmågan och dess styrkeöversikt.


Styrkeöversikt
Funktionsförmågans fem starkaste delområdena väljs automatiskt till styrkeöversikten på basis av delade synpunkter. Vyns styrkor kan bytas ut så att de bättre beskriver elevens funktionsförmåga genom att klicka på Byt styrka. Man kan också byta ut bilden i mitten av styrkeöversikten.

Styrkor och utmaningar
Funktionsförmågans styrkor (medeltal 0–1,5) och utmaningarna (medeltal 2–4) beräknas med hjälp av medeltalet för respondenterna. Vyn Styrkor och utmaningar ordnar upp funktionsförmågans styrkor och utmaningar enligt delområde. Funktionsförmågan ses som en styrka när eleven klarar av aktiviteterna självständigt eller endast behöver lite stöd för att klara sig (svarens medeltal 0–1,5). Det kan anses förekomma utmaningar i funktionsförmågan när det enligt den gemensamma uppfattningen behövs relativt mycket eller mycket stöd, eller om eleven inte alls kan klara av det (svarens medeltal 2–4).

Funktionsförmåga (0–4)
Vyn lyfter fram en gemensam syn på funktionsförmågan på bedömningsskalan 0–4. Den gemensamma ståndpunkten beräknas med hjälp av respondenternas medeltal. I bedömningen av funktionsförmågan används bedömningsskalan 0–4, där behovet av stöd fastställs för uppgiften eller funktionen i fråga.

Barnets svarsalternativ

0: Ja. Det här går bra.
1: Jag behöver lite hjälp med det här.
2: Jag behöver en del hjälp med det här.
3: Jag behöver mycket hjälp med det här.
4: Jag klarar inte av det här.
5: Jag kan eller vill inte svara.
Vuxnas svarsalternativ

0: Ja. Det här går bra.
1: Behöver lite stöd eller hjälp.
2: Behöver en del stöd eller hjälp med det här.
3: Behöver mycket stöd eller hjälp med det här.
4: Klarar inte av det här.
5: Jag kan eller vill inte svara.

Funktionsförmåga (J/N)
Vyn lyfter fram funktionsförmågan som beskrivs på skalan Ja/Nej. I denna vy visas även svaren i fritextfältet.

Meningsskiljaktigheter
Vyn Meningsskiljaktigheter lyfter fram olika deltagares åsikter om funktionsförmågan som klart skiljer sig från varandra. Meningsskiljaktigheterna kan bero på tolkningsskillnader eller till exempel på att elevens funktionsförmåga varierar i olika verksamhetsmiljöer.

Bedömningar
I vyn Bedömningar kan du granska de enskilda svararnas beskrivningar.

Sammanställning
I sammanställningen kan den som verkställer bedömningen av funktionsförmågan plocka ut betydelsefull information om funktionsförmågan ur andra vyer såsom styrkor, stödbehov och avvikande åsikter. I sammanställningen kan man anteckna mål, pedagogiska åtgärder i anslutning till stödbehovet och observationer som framkommit i diskussionen. Obs! Sammanställningen sparas inte på webben, men man kan skriva ut den och spara den i de egna elevregistren. Sammandraget är ett bra dokument för dataöverföring som till exempel kan skickas till en framtida läroanstalt.

Uppgifter
På fliken Uppgifter finns uppgifter om bedömningen av funktionsförmågan, såsom valda delområden som beskrivs i bedömningen av funktionsförmågan samt information om vilka yrkesutbildade personer bedömningen har skickats till. Från fliken Uppgifter kan du skicka fler inbjudningar till bedömningen av funktionsförmågan och följa med hur svaren framskrider. Här kan du också dela bedömningens uppgifter med en annan användare med knappen Dela med en annan användare som finns under tilläggsegenskaperna. Det lönar sig att dela bedömningen av funktionsförmågan med flera personer i elevens arbetsgrupp (t.ex. lärare, biträdande/handledande personal och habiliterare). Under tilläggsegenskaperna kan du kopiera bedömningen till en ny bedömning för samma elev genom att använda knappen Kopiera som ny bedömning. Du kan jämföra den nya bedömningen med den tidigare bedömningen genom att välja Jämför med föregående bedömning bland tilläggsegenskaperna. Funktionen Redigera finns också i denna vy. Under Redigera bedömningen. Du kan också redigera den botten som du kopierat för samma elev så att den lämpar sig bättre, t.ex. genom att byta frågebatteri.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä